Att bryta mot konventioner Postad av: Archileaks, Datum: 2015-08-20

 ”If the city wishes to show HOW…to integrate housing, workplaces, and services, it must break with conventional practices to develop new approaches to the design and development of residential districts.” (Cuff och Dahl, 2015; 45)

Göteborg arbetar med ett av de mest omfattande stadsförnyelseprojekten i Sverige just nu. Projektet, som igångsattes redan under 1990-talet med omvandlingen av det nedlagda varvsområdet Eriksberg, fick det samlande arbetsnamnet Älvstaden, eller RiverCity, år 2010 när kommunstyrelsen beslutade att ta fram en vision för upprustning av Göteborgs centrala stadsdelar. Nio områden pekades ut i visionen; samtliga i nära anslutning till Göta älv. När visionen antogs av kommunfullmäktige år 2012 så blev den ett politiskt dokument och därmed ett konkret incitament för stadsförnyelse i Göteborg.

Av de nio områdena som pekas ut i visionen så präglades fyra, Lindholmen, Frihamnen, Ringön samt Gullbergsvass, av nedlagd, eller kraftigt reducerad, hamnverksamhet, där övergivna industrilokaler och tomma uppmarschområden i vattennära läge genererar unika möjligheter för stadsförnyelse. Efter att Lindhomen byggts ut så är nu siktet inställt på Frihamnen. Målsättningen är att det nedlagda varvsområdet skall hysa minst 1000 bostäder samt 1000 arbetsplatser år 2021, när Göteborg firar 400-års jubileum. Frihamnens oregelbundna vattenkant, som formas av tre pirarmar, erbjuder inte bara otaliga löpmeter med synnerligen attraktiva byggrätter: de säregna landmassorna manar också till okonventionella gestaltningslösningar för både publika rum och byggnader. 

Men hur skall man säkerställa att utbyggnaden av Frihamnen inte resulterar i samma mono-funktionella och konventionella lösningar som allt för ofta präglar stadsförnyelse och arkitektur i Sverige? Hur skall man kunna dra nytta av platsens specifika kvaliteter, samt utmana generisk design och slentrianmässigt genomförande? Och hur skall man kunna verka för byggnationen av en långsiktigt hållbar stad, där kortsiktigt profittänkande får stå tillbaka för social integration, programmatisk flexibilitet och rimliga boendekostnader?

Dessa frågor, och andra, skapar ramverket för handboken Housing in the RiverCity: Rethinking Place and Process. Handboken författades i samarbete mellan mig – Per-Johan Dahl, Assistant Professor – och Dana Cuff, Professor. Boken publicerades under våren 2015 av Mistra Urban Futures i Göteborg och sammanfattar två års forskning på svenskt bostads- och stadsbyggande, vilket genomförts med Mistra Urban Futures som bas. Med utgångspunkt ifrån vårt gemensamma intresse av urban arkitektur har vi kritiskt granskat samtida bostadsproduktion i Sverige. Handboken har tjänat som format för att sammanfatta akademisk forskning samtidigt som den är avsedd att tillåta kunskapsöverföring mellan akademi och praktik, och på så sätt kan bli till ett verktyg i sammanfogningen av arkitekturforskning, gestaltning, förvaltning och näringsliv.

Med den antagna visionen som referens så använde vi Frihamnen som projektionsyta för arkitektur- och urbanforskning. Vi var speciellt intresse av den konkretisering som påbörjats genom formationen av Älvstranden Utveckling AB samt genom Jessica Segerlund och Kristoffer Nilssons kreativa omprogrammeringar av området. Etableringen av Älvstranden Utveckling AB som ett helägt kommunalt aktiebolag tyder på en strukturell förstålse för behovet att inkludera näringslivet i genomförandet av visioner: Segerlund/Nilssons experimentella tillvägagångssätt för att iscensätta rumsligheter och skapa identitet tyder på en strukturell vilja att utmana konventioner genom utveckling av ny metodik.

Trots dessa positiva signaler så är det ett faktum att även förnyelsearbetet med Frihamnen riskerar att fortgå genom traditionell planering, vilken allt för ofta karakteriseras av tröga processer och stuprörsstrukturer som försvårar genomförandet av innovativa lösningar. Det finns också en risk att man anammar det icke-transparanta marktilldelningsförfarandet som är så karakteriserande för svenskt stadsbyggande, vilket tenderar att premiera de stora exploatörerna som allt för ofta fortsätter att producera en monoton, fantasilös, otidsenlig och orimligt dyr arkitektur. Och det finns en risk att man nöjer sig med en traditionell förvaltning av mark och byggnader, vilken i princip omöjliggör gränsöverskridande initiativ inom programmering, finansiering, upplåtelse och typologi. Handboken tillkom vid en tidpunkt då förnyelsearbetet med Frihamnen tycktes befinna sig i ett vägskäl mellan traditionell planering respektive innovativa initiativ genom platsskapande aktiviteter. I vår forskning kunde vi därför se att förvaltningar och beslutsfattare i Göteborg behöver konkreta tankemodeller och förslag på hur man skall kunna gå tillväga för att utmana konventionella arbetsmetoder och tillvägagångssätt.

Handboken adresserar därför främst de förvaltningar och beslutsfattare som har för avsikt att genomföra idéerna som presenteras i visionen för Älvstaden. Vår forskning blickar både inåt, mot de svenska förvaltningarnas processer samt relationer till näringslivet, och utåt, mot internationella metoder och exempel.  

 

Genom litteraturstudier, kartläggningar och intervjuer så kunde vi peka på ett antal utmaningar som näringslivet och förvaltningarna står inför om man har för avsikt att genomföra nyskapande lösningar. Dessa utmaningar spänner från svårigheter att tillvarata platsspecifika kvaliteter längs Göta älv till behoven av nya angrepssätt på de komplexa och ofta universella processer som präglar ett samtida finansierings- och policyarbete. Utmaningarna använde vi för att formulera handlingsplaner, vilka sedermera omsattes till konkreta förslag – propositons – för hur man kan resonera eller agera för att trotsa konventionella tillvägagångssätt.

Med handbokens första förslag,  – Counteract homogenous housing –  rekommenderas arkitekter och beslutsfattare att arbeta med bostadstypologier som utvecklats vid sidan av plan- och bygglagstiftningen, samt att aktivt verka för att vidareutveckla normativ markanvändning och föråldrade regelsystem. Det andra förslaget – Exaggerate small and intricate acts – lyfter fram den lilla skalan i stadsbyggandet genom att peka på behovet av små och oberoende exploatörer. Med förslaget – Invent processes for design evolution – diskuteras behovet av att introducera feedbacksystem for kontinuerlig utvärdering av genomförda projekt. Det fjärde förslaget – Deploy design thinkning – påpekar att design kan användas som tankemodell för att komplettera planarbetet inom kommunala förvaltningar. Med förslaget – Overcome barriers with hybrid forms – föreslås tillvägagångssätt för att transformera Göteborgs överdimensionerade trafikapparat. Med förslaget – Transfigure the perimeter block – diskuteras hur arkitektur kan användas för att utveckla kvartersstadstraditionen, vilken fortsätter att producera ett homogent stadsbyggande i Sverige. Det sjunde förslaget – Inject radical increments  presenterar en ny typologi för återbruk av uttjänta byggnader. Det sista förslaget – Weave together housing and waterfront – uppmärksammar vattenrummets kvaliteter samt påpekar att ’vattenkanten’ hyser specifika förutsättningar för arkitektonisk gestaltning.

Vårt forskningsarbete inringade åtta handfasta förslag. Dessa åtta förslagen sammanfattar naturligtvis inte den komplexitet som präglar samtida stadsförnyelse, där nya livstilar och socio-ekonomiska system skall tolkas genom politiska paradigm, vinstintressen, värderingar och ny teknik. Vi hoppas dock att de skall kunna stimulera, inspirera och stötta det fortsatta arbetet med att bryta mot konventioner i Älvstaden.

//Per-Johan Dahl

Hong Kong, den 22 juni 2015

Fakta om handboken:

Cuff, Dana and Per-Johan Dahl. Housing in the River City: Rethinking Place and Process. Gothenburg: Mistra Urban Futures, 2015.

ISBN: 978-91-980696-6-2-2

Dana Cuff är Professor i arkitektur och stadsbyggnad vid UCLA Department of Architecture and Urban Design samt chef för cityLAB. Per-Johan Dahl är Assistant Professor i arkitektur vid City University of Hong Kong, Department of Architecture and Civil Engineering samt delägare i smog studio HB och styrelsemedlem i Research Institute for Experimental Architecture.


Utdrag ur boken: Housing in the River City: Rethinking Place and Process.

Handboken finns att ladda ner hos Mistra Urban Futures