Byggande Arkitekter Postad av: Staffan Carenholm, Datum: 2013-09-11

Skulle arkitekturen bli bättre om arkitekterna själva var byggherrar? Det menar Staffan Carenholm, initiativtagare till Byggande Arkitekter, ett nätverk för de arkitekter som vill bygga i egen regi.

Sedan ett år tillbaka finns nätverket Byggande Arkitekter, ett samarbete mellan arkitektföretag med intresse för att stärka arkitektens roll i planerings- och byggprocessen genom att initiera och, självständigt eller i olika former av partnerskap, genomföra projekt i egen regi.

I praktiken handlar det om att leta efter exploaterings- och projektmöjligheter, söka markanvisningar och ta byggherrerollen, ensam eller i samarbete.

Byggande Arkitekter – en mötesplats

Nätverket Byggande Arkitekter är öppet för och utgör en mötesplats för arkitektföretag med erfarenhet av att genomföra projekt i egen regi samt arkitektföretag med ambition att genomföra sådana projekt.

I nätverket finns arkitektföretag som har olika lång erfarenhet av att genomföra projekt i egen regi. Några har mångårig erfarenhet och har genomfört ett flertal projekt. Andra har erfarenhet från något eller några projekt. Några av företagen har nyligen fått sin första markanvisning och står på tröskeln till sitt första egna projekt. Ytterligare några företag har ambitionen att komma igång med egna projekt och letar därför projektmöjligheter.


Nästan alla projekt handlar om bostäder. Allt ifrån större projekt på 50 lägenheter eller mer till mindre projekt omfattande några få bostäder.

I nätverket ingår följande arkitektföretag:

* Hauschild+Siegel Architecture AB, Malmö
* Metro Arkitekter AB, Malmö   
* Bergkrantz Arkitekter AB, Stockholm
* Arkitektmagasinet AB, Stockholm
* Murman Arkitekter AB, Stockholm
* SandellSandberg AB, Stockholm
* MAF Arkitekter AB; Luleå
* Synk Arkitektur AB, Stockholm
* ETTELVA Arkitekter AB, Stockholm
* Semrén & Månsson Arkitekter AB, Göteborg
* Omniplan AB, Stockholm
* Belatchew Arkitekter AB, Stockholm
* Nyréns Arkitektkontor AB, Stockholm
* Okidoki Arkitekter AB, Göteborg
* Inobi AB, Göteborg
* Tailor Made Arkitekter AB, Göteborg

 Som framgår av listan finns i nätverket såväl större, som medelstora och mindre arkitektföretag. Initiativtagare till nätverket är Staffan Carenholm, tidigare förbundsdirektör i Sveriges Arkitekter och nu fristående konsult. 

Vävskedsgatan - Projekt i egen regi av WHITE

Fler vill bli Byggande Arkitekter

Det senaste decenniet har allt fler arkitektföretag intresserat sig för att, helt eller delvis, genomföra projekt i egen regi. Drivkraften har varit att kunna initiera projekt och därefter ta en roll och ett ansvar som, process- och ansvarsmässigt, går längre än arkitektföretagets traditionella roll och åtagande.

Några företag har en tioårig erfarenhet av att ta sådana roller. Under de senaste två åren har en rad unga, relativt nya, arkitektföretag nu anslutit sig till skaran av mer erfarna developers bland arkitektföretagen.  Det finns ett stort intresse och en vilja hos flera unga arkitektföretag att ta nya roller och väldigt handfast kliva ut i byggprocessen.

Olika roller, olika långt gående ansvar

Att vara Byggande Arkitekt kan rymma väldigt olika roller och olika långtgående ansvar. Det kan, i sin enklaste form, vara en affär med en byggare där arkitekten tar en begränsad risk genom att ha någon form av incitamentsanknuten ersättning. Det kan också vara partnerskap med delad risk, oftast då i projektsamverkan med en byggare.

Det kan även vara ett komplett ansvarstagande för hela processen där arkitektföretaget tar det samlade byggherreansvaret inklusive entreprenadupphandling samt projekt- och byggledning. Några arkitektföretag har tagit än längre steg genom att också ta på sig rollen som mäklare och själv svara för försäljning av objekten. Det finns också exempel på arkitektföretag som byggt för egen förvaltning.

Drivkrafter

Bevekelsegrunderna för att söka sig till en annan roll och position i planerings- och byggprocessen varierar. Arkitektföretagen vill se sin arkitektur och sina kvalitetsambitioner förverkligade utan ingrepp och förvanskningar i produktionen.

 

Arkitektföretagen vill också visa att det går att producera en kvalitet som höjer sig över det genomsnittliga, oftast standardiserade och ibland repetitivt massproducerade.

Arkitektföretagen vill också behärska processen och kunna leda den. Och arkitektföretagen vill kunna göra bättre, och större, affärer och därmed behålla en större del av det värde man skapar i den traditionella arkitektrollen.

Utmaningar- och möjligheter

Att kliva ut i byggprocessen kräver mycket av arkitektföretagen. Det kan gå mycket lång tid från projektidé till förverkligande. Projekt kan vara osäkra, planprocesser tar som bekant tid och risken för överklaganden är alltid närvarande.

Det är också en ekonomisk utmaning. Finansieringsfrågorna är komplicerade och även om man har fått en markanvisning kan tidsförskjutningar, osäkerhet och finansierings-svårigheter ställa till det.

Samtidigt strävar allt fler kommuner efter byggherremångfald och ökad konkurrens från nya, mindre byggherrar. Ett antal kommuner har också fått upp ögonen för arkitektföretag som en ny, intressant byggherrekategori. Det tydligaste exemplet är Linköping där man i utbyggnaden av Vallastaden och inför bomässan LinköpingsBo2016, särskilt välkomnat arkitektföretag som en byggherrekategori man gärna vill se på plats. Det är första gången en kommun särskilt pekat ut arkitektföretag som en attraktiv byggherrekategori.

Det finns skäl att tro att Linköping får efterföljare. Fler kommuner kommer att vilja se arkitektföretag som byggherrar. Göteborg är ett exempel på en stad med en positiv grundinställning och ett intresse.

Kopparslagaren - Projekt i egen regi av ETTELVA ARKITEKTER AB

Det här vill Byggande Arkitekter

Nätverket Byggande Arkitekter är ett forum för utbyte av erfarenheter och kunskap.  Ambitionen är också att bygga en gemensam kunskap och öppna för samverkan mellan de arkitektföretag som ingår i nätverket. Kunskapsutbyte och uppbyggnad av ett kontaktnät ska underlätta för de deltagande arkitektföretagen att ta nya roller i byggprocessen.

Tanken är att nätverket på sikt ska samla in och dokumentera kunskaper och erfarenheter av att utveckla och genomföra projekt i egen regi.  Sådana kunskaper och erfarenheter ska i möjligaste mån fritt delas inom nätverket.

Avsikten är också att nätverket Byggande Arkitekter, även i övrigt, ska medverka till att öka intresset bland arkitektföretagen i allmänhet för att ta nya och vidgade roller på marknaden.

Möten och framtid

Nätverket har tillsvidare ingen fast juridisk form utan är en samarbetsform där arkitektföretagen träffas och har temadiskussioner och gör studiebesök.

Hittills har en rad genomförda egenregiprojekt besökts i Stockholm, Göteborg och Malmö. Nätverket har tittat på projekt av Hauschild+Siegel, Metro, Arkitektmagasinet, White och Semrén & Månsson. Teman vid möten i nätverket har bland annat varit markanvisningar och finansieringsmöjligheter.

Öppet seminarium i höst

I höst arrangeras ett halvdagsseminarium till vilket alla arkitektföretag bjuds in. Vid seminariet kommer en rad genomförda och aktuella projekt att presenteras. Dessutom kommer de medverkande arkitektföretagen berätta om markanvisningar, finansiering och byggprocesser. Det blir ett kunskapsseminarium med projektrevy.

Seminariet hålls i Stockholm den 23 oktober, eftermiddag. Boka in det i din almanacka och anmäl dig redan nu.

Intresserad av att vara med i Byggande Arkitekter?

Byggande Arkitekter är öppet för arkitektföretag med erfarenhet av att bygga i egen regi eller med en tydlig ambition av att försöka göra det.

Vill du vara med i nätverket Byggande Arkitekter eller bara vill veta mer, hör då av dig till Staffan Carenholm.

www.staffancarenholm.se