DELTA-X Postad av: Martin Nordahl, Datum: 2013-06-19

Vad som ska hända med miljonprogrammet är omdebatterat. De flesta förslagen är paradoxalt lika storskaliga som den kritiserade planering som låg bakom området. Pelle Backman och Ebba Hallin vill istället låta en småskalig förändring växa fram underifrån, utan att i förväg bestämma exakt hur det ska bli.

För ett år sedan vann Pelle Backman och Ebba Hallin Europan 11 med förslaget Delta-X,  en radikal förändring av miljonprograms-området Vilbergen i Norra Vrinnevi i Norrköping. Idag är förslaget vidareutvecklat till ett program för detaljplan.

Hur har projektet - som juryn lyfte fram  som det mest provocerande och sofistikerade förslaget - utvecklats i mötet med den kommunala planprocessen? Kan Delta-X visa vägen för en omvandling av andra miljonprogramsområden?

Delta X bygger på en önskan om att låta staden utvecklas successivt genom att i små steg addera nya användningar. Områdets allmänna grönytor, som idag till största del är impediment och buffertzoner, ska delas in i små tomter på 200-400 kvm, där användningen är fri.

Befintliga gator och gångvägar förändras genom tillägg för att koppla ihop den SCAFT-planerade stadsdelens återvändsgator så att nya sätt att röra sig blir möjliga. Vid vinsten framhöll Ebba Hallin hur det viktiga var att förändra strukturen, och att formen på befintliga hus spelade mindre roll.

När vi ett år senare intervjuar Pelle Backman och Ebba Hallin är de på plats i Vrinnevi. I bakgrund hörs trafiken från Gamla Övägen, den överdimensionerade motorled som går genom planområdet och som på sikt ska omvandlas till en stadsgata. Sedan förra hösten har de arbetat på plats med att konkretisera stadsplanen och testa planen i praktiken genom att bygga små pilotprojekt. 

“Det första vi gjorde var att bygga några bänkar och ett trädäck för att markera vår närvaro ” beskriver Pelle Backman. Under vintern tillkom en paviljongbyggnad, där planprogrammet ställdes ut under våren. Marken ägs av kommunen och de nya byggnaderna har fått tillfälliga bygglov."

Ebba och Pelle arbetar också med en ny utställning som ska sammanföra Vilbergens vilda och småskaliga förflutna innan miljonprogrammet med en lika vild och varierad framtid.

Josef Erixon  är ansvarig handläggare för Norra Vrinnevi på Norrköpings kommun ser metoden som ett effektivt komplement till sedvanliga studier av dokument om platsen och en öppning för att interagera med medborgare:

“ Ofta reagerar folk först när grävskoporna kommer fram, och allt redan är bestämt. Förhoppningsvis kan den här processen där tillfälliga iscensättanden successivt etableras bilda en mjuk övergång mellan idé och verklighet.”

Den vanliga processen för utbyggnad av nya stadsdelar är att infrastrukturen byggs först, vilket både tar tid och innebär stora kostnader för kommunen. I Vrinnevi räknar kommunen med att kunna utnyttja befintlig infrastruktur vilket möjliggör för billigare tomter. Pelle ser fördelar med att planera och bygga samtidigt:

”Projektet kan ge möjligheter för små och lokala ekonomier. Genom att inte kräva någon bestämd anläggning eller investering från kommunens sida kan ett sådant här projekt bli mycket mer tåligt för svängningar i ekonomin, ändrade behov  eller  nya innevånare. Det enda som krävs är att kommunen vågar satsa lite mark.”

Nästa steg är att ta fram detaljplaner för området. Att få med sig den fria användningen i detaljplanen kommer att vara en utmaning, då den till skillnad från ett planprogram är juridiskt bindande.

Josef Erixon  framhåller hur nya PBL har gjort det svårare att göra flexibla detaljplaner: “Tidigare kunde vi använda beteckning Q för fri användning i gamla byggnader. Nya PBL har istället större fokus på förutsägbarhet. Som fastighetsägare ska du kunna utläsa i planen vad som kommer att hända med området.” Istället hoppas Josef Erixon  att kommunen kommer kunna reglera mycket i avtal vid marktilldelning och arrenden.

När detaljplanearbetet inleds är osäkert, då regeringsbeslutet om att bygga Ostlänken fått kommunen att prioritera andra detaljplaner samt att flera nyckelpersoner i projektet bytt jobb.

Under tiden fortlöper projektet med att testa planprogrammet i skala 1:1. Det är fritt fram för alla att börja odla eller uppföra byggnader. Pelle och Ebba kan hjälpa till med tillfälliga bygglov, och hoppas att de snart blivit fler som tagit marken i anspråk.

”Att på förhand bestämma exakt vad varje liten del av en stad ska ha för funktion är ganska klumpigt och bakvänt. Historiskt är det är bara under en ganska kort period som man har arbetat med det helt förutbestämda som utgångspunkt. Vi  hoppas att vi är på väg att lämna den perioden och det vi gör här kan göra stadsplanering mer dynamiskt och inbjudande.”

Det här är den avslutande delen i artikelserien om Europan.

Idag är det tio dagar kvar till den 28 juni då nästa omgång av Europan ska vara inlämnad. Ska du bara göra en tävling i år, så rekomenderar vi Europan. Iallafall om man ser till statistiken och antal tävlande.

För övrigt anser vi att Sverige behöver fler allmänna öppna arkitekttävlingar. 

Samtliga bilder: Pelle Backman och Ebba Hallin

 

 

 

 

BILDER FRÅN UTSTÄLLNING AV PLANPROGRAMMET