En inkluderande plan- och byggprocess, tack! Postad av: Archileaks, Datum: 2015-01-07

Kvinnors Byggforum (KBF) har den 1 december 2014 lämnat synpunkter på Socialdepartements promemoria ”Nya steg för en effektivare plan- och bygglag” (Ds 2014:31). De nya bestämmelserna föreslås i huvudsak ska träda i kraft den 1 juli 2015. Ytterligare övergångsbestämmelser anges för detaljplaner och bygglov där ärenden påbörjas före den 2 januari 2015. 

Nedan följer en kortfattad redogörelse över promemorians innehåll. I denna promemoria redovisas förslag på följande lagändringar:

1. Minskade krav på detaljplan förutsätter följdändringar i flera lagar, tex. i miljöbalken, väglagen, ordningslagen, lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt i plan- och bygglagen, PBL.

Bakgrund: Regeringen föreslog i propositionen ”En enklare planprocess (prop. 2013/14:126) att kravet på detaljplan i PBL borde begränsas. I stället för att i princip alltid kräva en detaljplan för ny sammanhållen bebyggelse skulle kommunerna ges större utrymme för att bedöma själva i vilka fall som en detaljplan krävs. Riksdagen avvisade regeringens förslag i denna del. Regeringen redovisade i propositionen att förslaget medförde att det fanns ett behov av följdändringar i flera andra lagar. Regeringen aviserade sin avsikt att återkomma till riksdagen i denna fråga. Vilka ändringar som krävs i andra författningar redovisas i denna promemoria.

2. Följdändringar i fastighetsbildningslagen och lagen om färdigställandeskydd med anledning av de nya bestämmelser om s.k. komplementbostadshus (Attefallshus) som infördes i PBL den 2 juli 2014. 

Bakgrund: I samband med propositionen  Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov (prop. 2013/14:127) aviserade regeringen sin avsikt att återkomma i frågan om behov av följande lagändringar. Av promemorian framgår att det saknas skäl för att ändra fastighetsbildningslagen och PBL till följd av risken för olämpliga avstyckningar föranledda av komplementbostadshus. Vidare föreslås ändringar i färdigställandeskyddslagen så att det aldrig ska krävas ett färdigställandeskydd för dem åtgärderna som undantagits från kravet på bygglov enligt PBL.

3. Ändringar i miljöbalken för att säkerställa verksamhetsutövares rättssäkerhet vid omgivningsbuller vid bostadsbyggnader

Bakgrund: Lagändringar efter propositionen Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och PBL (prop. 2013/14:128)  som träder i kraft den 2 juni 2015. Avsikten med de föreslagna lagändringar förtydliga att buller som har godtagits i ett ärende enligt PBL som huvudregel inte ska få leda till senare ingripanden med stöd av miljöbalken.

4. Nya steg för en effektivare plan- och bygglag innebär förslag på ytterligare ändringar i syfte att göra plan- och bygglag enklare och effektivare. Där föreslås bl.a ändringar angående: 

- förenkling av förfarandet för att upphäva tomtindelningar

- förtydligande av bestämmelserna om genomförandetid vid ändring av en detaljplan

- sökandens möjlighet att överklaga ett beslut om startbesked

- samordning av reglerna om markanvisnings- och exploateringsavtal, etc

 

KBF har tidigare framfört anmärkningar på delutredningsförfaranden. 2013-08-30 framförde KBF i sitt remissvar över betänkande “En effektivare plan- och bygglovprocess” (SOU 2013:34), att det faktum att plan- och bygglagen utreds i delrapporter utan helhetsperspektiv är att behandla frågan med vårdslöshet. En reform av plan- och bygglagen kräver en bred allmän diskussion och stor eftertanke. Kvinnors Byggforum vill återigen påpeka detta.

Nedan följer en sammanfattning av KBFs yttrande:

Den föreslagna lagändringen att kravet på detaljplan ska begränsas har en grund i tidigare utredningar som föreslog flera omfattande lagändringar. Att gå vidare med vissa delförslag av suboptimerad karaktär gör att de nya lagförslagen hamnar långt ifrån det ursprungliga syftet. KBF anser att förslaget på minskat detaljplanekrav gör att det blir otydligare för invånarna och andra aktörer att förutse en kommuns utveckling och egna möjligheter för inflytande i samhällsplaneringen. Enligt vår mening undermineras även helhetsbilden av kommunernas utveckling med föreslagen ändring. Ett minimikrav på detaljplan måste vara förutsägbart och genomtänkt, även ur jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Den föreslagna lagändringen leder till att andra instanser utifrån översiktplanen ska avgöra när de andra lagarna blir tillämpliga. Att grunda andra lagar på översiktplanebestämmelser som inte är judiskt bindande är problematiskt och osäkert ur rättsligt perspektiv.

När det gäller ökad förutsägbarhet och rättsäkerhet för de boende och berörda verksamhetsutövarna med avseende på omgivningsbuller ställer sig KBF positivt till de föreslagna lagändringarna. En verksamhetsutövare ska inte riskera att straffas för omgivningsbuller som strider mot ett bullervillkor när det finns beräknade bullervärden i en detaljplan och bygglov för bostadsbyggnader i omgivningen. KBF tillstyrker ytterligare flera av de föreslagna nya stegen för en effektivare plan- och bygglag förslag, t.ex:

- ett förenklat förfarande bör tillämpas för att upphäva tomtindelningar, fastighetsplaner och fastighetsindelningsbestämmelser

- genomförandetid vid ändring av detaljplan förtydligas

- att sökanden i ett rivningslovs-, marklovs- eller anmälningsärende ska kunna överklaga kommunens beslut i fråga om startbesked

- att reglerna om markanvisningar och exploateringsavtal behöver samordnas. 

KBF påpekar vidare att invånarnas medverkan och förståelse för planprocessen är av stor vikt och att arbetet med att effektivisera plan- och bygglagen inte får leda till förenklingar på bekostnad av de allmänna intressena. Lagändringar som sker för ofta skapar osäkerhet och tolkningssvårigheter inom plan- och byggväsendet. 

Slutligen understryker KBF att det saknas en koppling mellan de föreslagna lagändringarna och en mer jämlik och jämställd samhällsplanering. KBF ser ett påtagligt behov av planering och uppföljning av lagändringar samt konsekvenser utifrån jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv och uppmuntrar Socialdepartementet att utgå från dessa viktiga frågor i det fortsatta arbetet. 

Läs yttrandet i sin helhet på KBFs hemsida

// Styrelsen för Kvinnors Byggforum, i Stockholm 2014-12-14

Kvinnors Byggforum är ett riksomfattande nätverk med kompetenta kvinnor inom byggbranschen! Över yrkesgränser delar vi erfarenheter, vi inspirerar varandra och vi diskuterar plan- bygg- och förvaltningsfrågor ur ett maktkritiskt perspektiv. Föreningen är partipolitiskt obunden och har funnits i över 30 år.