Låt villakvarteren bli stad Postad av: Lisa_Deurell, Datum: 2013-10-02

Den som studerar en karta över Stockholm upptäcker snabbt att den övervägande delen av stadens närförorter består av villabebyggelse. Det är kanske lika delar förvånande som anmärkningsvärt med tanke på att Stockholm är en miljonstad. Det förklarar också det enorma trycket på innerstaden, varför staden är så geografiskt utspridd och varför avstånden är så långa.

Bostadsbristen vilar som en mörk skugga över staden. Många befinner sig i en tröstlös kamp för att kunna hålla sig kvar vilket också bidrar till en uppjagad och hård stämning. Jag menar att de glesbefolkade villastadsdelarna på kartan är en del av problemet.  Därför bör de centrala villakvarteren förtätas när staden växer.  Dessa är idag en outnyttjad och förbisedd resurs. Direkt utanför tullarna börjar villamattorna breda ut sig. Enbart genom sin utbredning omöjliggör dessa en sammanhållen stad. De politiker som menar allvar med sin strävan att ”låta innerstaden växa” bör ställa sig kritiska till det förbud som kommunen utövar mot förtätning genom gällande detaljplaners laga kraft.

Många av Stockholms kommuns detaljplaner har inte uppdaterats sedan de upprättades för 100 år sedan! I praktiken innebär detta ett hinder för en möjlig spontan och organisk stadsutveckling. Om kommunen skulle utöka den tillåtna byggnadsarean och öka våningsantalet till tre-fyra, så skulle det vara början på en successiv stadsomvandling.

En villatomt i centrala Stockholm har ungefär måtten 20x40m. På en motsvarande fastighet i innerstaden ryms både gatuhus och gårdshus med vardera ett trapphus. Villatomtens storlek har alltså kapacitet för en långt högre exploatering än vad som idag tillåts, och fördelarna skulle vara många. Fler människor skulle kunna bo centralt och få tillgång till befintlig närservice, infrastruktur och kollektivtrafik. När villakvarteren får mer av ett stadsliv kommer de inte längre vara försjunkna sovstäder för några få priviligierade, utan bli tillgängliga för hela staden. De skulle öka integrationen mellan olika stadsdelar såväl som mellan olika socioekonomiska grupper.


Min stora förhoppning som arkitekt och invånare är att detta skulle kunna bli en renässans för det mellanskaliga byggandet med en blandning av små villor, flerfamiljsvillor och flerbostadshus. Den industrialisering av byggandet som skett allt sedan miljonprogrammets tid, där stora byggbolag bygger hela kvarter på 50x80m har gett en oönskad likriktning där det mesta som byggs idag är ungefär lika uttryckslöst. Genom att utveckla befintliga stadsdelar med gällande fastighetsindelning säkerställs en varierad stadsbild där historien fortsatt gör sig gällande. Det vore också lämpligt att tillåta byggnation även av kontor och kommersiella lokaler för att få en så kallad blandad stad.

Det finns ett problem och en orättvisa i att få invånare förfogar över en orimligt stor del av stadens yta. Det är lika mycket ett problem och en orättvisa att de tätbefolkade stadsdelarna lokaliseras ut från stan till tunnelbanans och pendeltågens slutstationer, eller ännu värre till platser utan fullgoda kollektiva trafikförbindelser. När städer växer runt om i Sverige bör de tätbefolkade områdena lokaliseras så centralt möjligt! Mötet mellan människor är själva stadslivets grundbult. En stad behöver befolkas för att magi ska kunna uppstå. Kultur, umgänge, fest och kärlek, det som är livet. De som vill ha stora ytor för sig själva eller ogillar stadsliv vinner på att flytta ut. Eller hellre - tänka om, bygga ut och bjuda in!

Förslaget om förtätning är inte på något sätt tvingande. Det bygger på frivillighet. Den som bor i sin villa med trädgård och trivs bra med det kan fortsätta att göra så i eviga tider. Den som däremot ser möjligheten att tjäna sig en hacka genom att sälja eller själv bygga ett hyreshus och bli privat hyresvärd, kan göra det. Så länge vi har en stark hyresrättslagstiftning med reglerad hyressättning så blir det en schyst deal för alla inblandade. Vi ska komma ihåg att det var på detta sätt Stockholm byggdes en gång, genom att privata aktörer köpte fastigheter och byggde på spekulation för att hyra ut.

Att öppna upp för en förtätning av närförorternas villaområden kräver inga stora påfrestningar. Det kostar inga skattepengar. Inga parker hotas, inga naturskyddsområden kommer bebyggas. Det handlar om en enkel planändring för att starta en spontan process. Stockholm behöver ta steget från villaträdgårdsstad för några få till att bli en välfungerande storstad tillgänglig för alla.

 

 

Text och illustration Lisa Deurell

----------------------------------------------------------

Lisa Deurell är arkitekt och bedriver egen verksamhet genom Paradiso Arkitekter. Utöver arkitektur och stadsbyggnad engagerar hon sig för rättvisefrågor och feminism. Lisa är för tillfället delad ordförande i Kvinnors Byggforum.

 

Illustration över Stockholm och stadens centrala villaområden