Bostadslöshet

Varken Boverket eller Socialstyrelsen har en definition av bostadslöshet. Enligt Boverket är det ett föråldrat begrepp som utmönstrats till förmån för definitionen av hemlöshet. (Källor: Socialstyrelsen via e-mail 2015-01-29 och Boverket via e-mail 2015-02-04).

Författarna till SOU 2000:14 skrev, angående definitionen av bostadslöshet, följande:

”Forskaren Maj- Britt Hanström (1991) anser att en bostadslös är en individ som inte har ägande-, bostads- eller besittningsrätt till bostaden, utan har andra- handskontrakt eller är inneboende, eller saknar tak över huvudet. [...] Malmö stad [...] gör återkommande kartläggningar av antalet bostadslösa som per den 1 oktober är aktuella inom kommunens socialtjänst, varvid bostadslösa definieras som ”samtliga personer som ofrivilligt saknar egen bostad och som uttryckt detta som ett problem i kontakten med socialtjänsten”. Betoningen av ofrivilligt innebär att som bostadslös inte inbegripes personer som frivilligt har valt tillfällliga och kanske kortvariga lösningar av sitt boende.” (Adressat okänd - om hemlöshetens bakgrund, orsaker och dynamik SOU 2000:14, s 77).

Samma utredning uppmärksammade de tre sätt Ingrid Sahlin presenterar av synen på bostadslöshet kontra hemlöshet: 1. Bostadslöshet som ett bredare begrepp än hemlöshet - det vanligaste sättet att se på bostadslöshet (som ovan). 2. Bostadslöshet som ett smalare begrepp än hemlöshet - hemlöshet som en känsla som inte har med bostad att göra. 3. Bostadslöshet och hemlöshet som skilda men överlappande begrepp - till exempel att ha en bostad och ändå sova ute av sociala skäl (bete sig som en hemlös). (Se Adressat okänd, s 77-78).

SOU 1967:1 (Bostadsförmedlingsutredningen) definierade bostadslösa som ”personer, som saknar egen direktförhyrd lägenhet eller lägenhet som innehas med bostadsrätt eller liknande”” (Adressat okänd, s. 77).