Bruksvärdessystemet

Definition ur #Bopinion Begreppsguide:

Hyressättning som utgår från lägenhetens standard och egenskaper samt lägesfaktorn. T.ex. byggår, planlösning och service. Bruksvärdesprincipen innebär att likvärdiga lägenheter ska ha likvärdiga hyror medan skillnader i hyror ska motsvaras av skillnader i bruksvärde.

Bruksvärdessystemet infördes 1968 och handlar om hur rättsliga prövningar av hyrestvister ska gå till. För att avgöra om en hyra är rimlig ska den jämföras med hyran på ”bruksvärdemässigt likvärdiga” lägenheter - alltså lägenheter med ungefär samma ålder, storlek, standard och läge. 1974 förtydligades lagen för bättre tjäna syftet att dämpa en befarad höjning av den allmänna hyresnivån: man skulle i första hand jämföra med lägenheter i det allmännyttiga bostadsbeståndet.

Den 1 januari 2011 började nya lagar gälla för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Också reglerna för hyressättningen ändrades. Det är inte längre de kommunala bostadsbolagen som har en hyresnormerande roll utan alla kollektivt förhandlade hyror – oavsett avtalsparter.

I Sverige finns en sedan länge pågående diskussion om hyresreglering. Med alternativet till bruksvärdessystemet, marknadshyra, är hyressättningen helt fri eller betydligt mindre reglerad.

Förespråkare för bruksvärdessystemet (t.ex Hyresgästföreningen) anser att det, i kombination med en stor allmännytta, är nödvändigt för en rättvis bostadspolitik grundad i tanken om en bra bostad som allas rättighet. Siffror från SCB visar att ett betydande antal hushåll med lägre inkomst skulle ha svårt att klara de väsentliga hyreshöjningar man kan förmoda att införandet av marknadshyra skulle innebära. Enligt en undersökning som Hyresgästföreningen gjorde 2008 skulle omkring 50 000 hushåll tvingas flytta.

Källa: wikipedia