Byggnadsarea

Byggnadsarea (BYA)

är den yta som byggnaden upptar på marken.

Detta kan beskrivas som en horisontalprojektion av byggnadens fasadliv omedelbart ovan sockeln. Balkong bör medräknas om den med sin undersida är lägre än 3 m över mark, likaså överbyggd gård och skärmtak. Byggnadsarea förkortas BYA.

Byggnadsarea är lämplig att använda för småskalig bebyggelse med en- och tvåbostadshus då det är viktigt att reglera upplevelsen av tätheten i området. I sådan bebyggelse är det intrycket av hela byggnadens eller byggnadernas volym som är viktig. Byggnadsarea kan anges i fasta tal eller som del av en fastighet.

Byggnadsarea är inte lämpligt att använda om syftet med planeringen är en tät bebyggelse i flera våningar. Det är då inte relevant hur stor yta på marken som ska respektive inte ska användas, utan hur stor volym byggnaden får uppta.

Källa: Boverket

Relaterade artiklar Boarea, Bruksarea, Bruttoarea

enter image description here


Bildkälla:


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Byggnadsarea"