CKK Jordanki i Torun, Polen - följa Kilometre Zeros arkitektoniska filosofi

Vid konstruktionen av CKK Jordanki i Torun, Polen, strävade vi efter att följa Kilometre Zeros arkitektoniska filosofi. Detta för att skapa en samtida kvalitativ arkitektur, utan att förlora respekten för landskap och miljö.

CKK JORDANKI AUDITORIUM

Vi försökte att arkitektoniskt materialisera de "önskningar" som pekade på möjliga problemlösningar utifrån arkitektur och samhälle.

Detta inkluderade en rad åtaganden för att bättre anpassa oss till verkligheten av människorna i Torun, en återgång till ursprung och logik:

  1. I Torun använde och arbetade vi med naturliga produkter från området. Den historiskt UNESCO-skyddade staden byggdes av lokalt rött tegel, eftersom det var vad marken gav. Vi använde samma röda tegel, men på ett samtida sätt. Vid konstruktionen av CKK Jordanki arbetade vi med företag som åtnjuter hög prestige, som Cemex och Zumbotel, vilka tar ansvar för hållbarheten av sina produkter. Till exempel, när de tekniska kraven inte indikerade motsatsen, användes LED-lampor för att uppnå betydande energibesparingar.

CKK JORDANKI [interior]

  1. Vi respekterade det naturliga landskapet runt Auditoriet. Som vi tidigare indikerat, är projektet utformat för att täcka mindre än hälften av området för att ge plats åt en stor parkyta, som täcker 60 % av byggnationsområdet. Då får vi å ena sidan full integration med stadens miljö och upprätthåller Jordankiparken som ett grönområde. Å andra sidan får vi samtidigt en betydande energibesparing, eftersom den termiska trögheten ökar när större delen ytan är täckt.

enter image description here

  1. Hållbar design av byggnaden har varit prioriterat: två möjliga vägar har studerats för att avsevärt reducera värmeutstrålningen. Med anledning av byggnadens multifunktionallitet har ett helt flexibelt luftkonditioneringssystem installerats, så att bara de ytor som används blir uppvärmda, utan att utrymmen som står oanvända för den skull saknar uppvärmning/blir nedkylda. Dessutom kan byggnadens höga termiska tröghet, med välisolerade 70 cm tjocka innerväggar, tillåta all genererad värme att återvinnas med de energibesparingar som detta innebär.

  2. Vi prioriterade lokalt, regionalt eller närproducerat material när vi skulle bygga eller renovera. Kortare transporter av byggmaterial begränsade CO2-utsläppen i atmosfären. Allt material som använts kommer från lokala leverantörer. Eftersom det inte krävs någon hög ytkvalitet har även överblivet tegel från kvalitativ tegelfabrikation i området använts. Detta möjliggör återanvändning av begagnade tegelstenar, som i normala fall skulle ha kastats.

enter image description here

  1. Företrädesvis använder vi lokal arbetskraft. Alla företag som har arbetat i projektet har rekryterats lokalt. Genom detta förstärks den ekonomiska utvecklingen av området, vilket bidrar till en betydande social utveckling av hela kommunen.

Slutligen måste vi komma ihåg betydelsen av den sociala utveckling som ett byggnadsprojekt av detta slag innebär för regionen, särskilt angivet i dokumentet ”Agenda 21 för kultur”, som talar om den fjärde pelaren i hållbar utveckling.

För mer info: menis.es, jordanki.torun.pl

Foton: jakubcertowicz

Artikel av: Christian M. Röhss [Linkedin], Anne Röhss, Bengt Österlund