Dagvatten

Dagvatten är tillfälligt rinnande vatten på marken. Enligt den tekniska definitionen så är dagvatten

"tillfälliga flöden av exempelvis regnvatten, smältvatten, spolvatten och framträngande grundvatten" (prop. 2005/06:78 s. 44).

Det finns ingen juridisk definition av dagvatten i till exempel miljöbalken, men Kungörelse med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (SNFS 1994:7) definierar dagvatten som

"Nederbördsvatten, dvs. regn- eller smältvatten, som inte tränger ned i marken, utan avrinner på markytan" (2§).

Dagvattenhanteringen styrs framförallt av miljöbalken (MB, rör skydd för människor och miljö), lag om allmänna vattentjänster (LAV, rör nödvändiga anläggningar) och plan- och bygglagen (PBL, rör nödvändigt skydd samt lämplig mark för anläggningar).

Enligt Miljöbalken blir dagvatten detsamma som avloppsvatten under vissa omständigheter. Nämligen:

  • om marken är planerad.
  • om avledningen av vattnet är gemensam eller allmän (det vill säga om det inte är en ledning från ett enstaka hus).
  • om dagvattnet är kopplat till en dagvattenledning
  • om dagvattnet rinner av hårdgjorda ytor (tak, vägar, etc.).
    .

Såsom avloppsvatten är dagvatten miljöfarlig verksamhet (9 kap. 1-2§§ MB). Dagvattnet måste alltså renas om risk för olägenhet för hälsa eller miljö finns (9 kap. 7§ MB). Ett exempel på en rening av dagvatten som samtidigt bidrar till stadsrummet är Norrgårdsdammen i Kalmar. Norrgårdsdammen Kalmar, hösten 2014 Ovan: Norrgårdsdammen i Kalmar, hösten 2014. Rening av dagvatten i en öppen dagvattenlösning. Ytterligare exempel på öppna dagvattenlösningar finns i Ekostaden Augustenborg i Malmö - en beskrivning finns här, och en bakgrund finns här.

En annan problematik kring dagvattenhantering är översvämningar, se till exempel rapporten Stigande vatten.

Fördjupningar i juridiken kring dagvatten finns bland annat i Boverkets Bra dagvattenhantering i detaljplan? (2014-04-22) och i Jonas Christensens Dagvatten i Miljöbalk och PBL (2014-02-27).

Övriga källor: Havs- och vattenmyndighetens Dagvatten - ur ett juridiskt perspektiv (2013-11-22) och Dagvatten - juridiska frågor (2012-10-23); Wikipedia.