Exploateringstal

Exploateringstal (e) är ett mått på ett områdes täthet och ges av förhållandet mellan bruttoarean BTA och markytan inom det givna området. Ett område som är till en tredjedel bebyggt med trevåningshus genererar alltså ett exploateringstal på 1,0.

Exploateringstal används ofta inom stadsplanering för att jämföra olika byggnadstypologiers täthet.

En ungefärlig uppskattning mellan några olika typologiers exploateringstal:

1,0-2,3 Traditionell kvartersstad

1,0-2,0 Trafikseparerad kvartersstad

0,8-1,4 Skivhus

0,8-1,2 Punkthus vid gata

0,6-1,2 Öppna storgårdar i park

0,6-1,2 Punkthus i park

0,6-1,0 Lamellhus i trafikseparerade områden

0,5-0,8 Lamellhus i park och i kvarter

0,1-0,3 Småhus i rutnät

0,1-0,3 Småhus i enklav

Vad som räknas in i markytan är inte alltid helt självklart. Ett sätt är att räkna med arean inom fastighetsgränsen. Då får en det så kallade fastighetsexploateringstalet eller exploateringsgraden.

En kan också använda sig av nettoexploateringtalet eller kvartersexploateringstalet. Då beräknas exploateringstalet för varje kvarter (något förenklat uttryckt) genom att bruttoarean för byggnaderna i kvarteret divideras med markytan som kvarteret står på plus halva det omgivande gaturummet. Denna metod lämpar sig särskilt bra vid täthetsjämförelser hos klassisk stadsbebyggelse.

Källor:

Wikipedia 2014-03-13

Stadsbyggnadskvaliteter, SBK Göteborg


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Exploateringstal"