Ljudnivåer Riktlinjer och Allmänna råd

Huvudregeln 55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus - 55dBA gäller för väg- och spårtrafik, och avser en dygnsekvivalent ljudtrycksnivå beräknad för ett trafikårsmedeldygn och avser ett frifältsvärde utan hänsyn tagen till fasadreflektion och som gäller vid fasad och på uteplats.

Huvudregeln 70 dBA maximal ljudnivå utomhus på uteplats - 70 dBA gäller för väg och spårtrafik och avser en ljudtrycksnivå beräknad av den mest bullrande fordonstypen under ett årsmedeldygn. Värdet avser ett frifältsvärde utan hänsyn tagen till fasadreflektion och gäller vid fasad och på uteplats med instrumentinställning F (fast).

Almänna Råd

Riktlinjer vid nybyggnation – Planen bör framställas så att den garanterar att byggnaden i fråga kan utformas så att Boverkets byggregler kan uppfyllas, samt att den ekvivalenta och maximala ljudnivån uppfylls i fasad.

Anledningar till att göra avsteg från riktlinjer – Nybyggnation av stadskaraktär i centrala delar av städer, större tätorter eller längs med linjer för kollektivtrafik. (Det ligger i allmänintresset att bygga bostäder på dessa platser, trots att de utsätts för högre bullernivåer än normalt.)

Principer vid avsteg från riktlinjer – Bostäder bör kunna tillåtas där den dygnsekvivalenta ljudnivån befinner sig mellan 55 – 60 dBA, under förutsättning att det går att skapa en tyst eller ljuddämpad sida. Minst hälften av bostadsrummen, samtliga sovrum och uteplatsen bör då vara vända mot en tyst eller ljuddämpad sida.

Vid platser med bullernivåer mellan 60-65 dBA kan i vissa fall nybyggnad av bostäder tillåtas då det finns möjlighet att åstadkomma en tyst eller ljuddämpad sida som uppfyller ovan nämnda kriterier för detta. Om det fortfarande ej är teknisk möjligt för byggnaden att klara nivån på 50 dBA för ljuddämpad sida bör byggnaden istället kunna medge merparten av lägenheterna en ljudnivå på 50 dBA, och resterande bostäder en ljudnivå på högst 55 dBA i fasad.

Vid bullernivåer över 65 dBA i fasad kan bostadsbyggnader tillåtas, då en avvägning gjorts av de allmänna intressen som finns att beakta. Vid sådana fall bör byggnadens orientering och utformning behandlas på sådant vis att exponeringen från bullerkällan minimeras, dvs. att byggnaden och dess vistelseytor, entréer och bostadsrum är vänd mot en tyst eller ljuddämpad sida. I sådana fall kan även en ljuddämpad sida tillåtas att överskrida 50 dBA.