Markavvattning

Markavvattning definieras av Jordbruksverket som ett ingrepp där:

"vattnet i ett område förs bort för att göra området mer lämpligt för viss verksamhet, till exempel för odling eller bebyggelse. Dikning, vattenavledning, invallning och täckdikning är exempel på olika typer av markavvattning." (Jordbruksverkets Markavvattning och dagvatten).

Till skillnad från avrinning av dagvatten så är alltså avsikten med markavvattning att frilägga en yta permanent eller för en längre tid.

I södra och mellersta Sverige kräver markavvattning vanligtvis dispens på grund av markavvattningsförbudet. Se till exempel Länsstyrelsen i Stockholms Markavvattning.


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Markavvattning"