natura 2000

Natura 2000 är ett EU-nätverk som sedan tidiga 1990-talet fungerar som ett skydd för biologisk mångfald i vissa utpekade naturområden inom EU. I Sverige skyddas Natura 2000-områden av 7 kap. miljöbalken. Klassning som Natura 2000-område innebär i sig inte ett totalt stopp för förändring av området.

Områdena har valts ut av Länsstyrelsen och granskats av Naturvårdsverket, varpå regeringen har lagt fram de föreslagna områdena för EU-kommissionen. Naturvårdsverket skriver:

"I Sverige samordnar Naturvårdsverket arbetet kring Natura 2000 medan varje länsstyrelse svarar för skötsel, skydd och tillsyn av områdena. Tillsyn gällande skogliga åtgärder svarar skogsvårdsstyrelserna för medan kommunerna ansvarar för sina reservat och Generalläkaren för åtgärder som berör försvaret." (Naturvårdsverket: Natura 2000).

2015 fanns det, enligt Naturvårdsverket, c:a 4000 Natura 2000-områden i Sverige, motsvarande en yta dubbelt så stor som Gotland. (Det vill säga ungefär 1,3% av Sveriges yta; motsvarande siffra för hela EU är enligt wikipedia 18%). De flesta är även nationalparker eller naturreservat. Dessa kan ses via Naturvårdsverket karttjänst Skyddad natur.

Se även Naturvårdsverkets vägledningar.


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "natura 2000"