Naturvårdsverket definierar naturum på följande sätt:

” Ett naturum är ett centrum för besökare till ett naturområde. I naturumen får du veta mer om de djur, växter, geologi och kulturhistoria som format området innan du ger dig vidare ut för att upptäcka naturen.” (Naturum).

Det är Naturvårdsverket som bestämmer vilka anläggningar som har rätt att kalla sig naturum. De statliga naturumen ägs av Naturvårdsverket och förvaltas (oftast) av länsstyrelserna. Även en kommun, en stiftelse och en organisation kan dock vara huvudman för ett naturum.

Efter försöksverksamhet på Bullerön i början av 1970-talet inrättade Naturvårdsverket 1973 tre naturum: på Gotland, på Omberg, och på Öland. I "Vägen ut i naturen" (2013) beskriver Mark Isitt hur naturum-idén var en del av en större rörelse för natur- och miljömedvetenhet. Natuvårdsverket hade bildats 1967, och naturum blev ett sätt för verket att nå ut med sitt budskap.

Namnet naturum kom till genom en latinisering avsedd att föra "tankarna till natur och rumsbegrepp samtidigt som det associerar till museum och forum.” (Naturum i Sverige – nationella riktlinjer (2004), s. 7)

Ett naturum ska vara ett (av flera) sätt att ”visa vägen in i naturen”. Det ska fungera som ”en port till naturen i allmänhet och ett visst naturområde i synnerhet”. Naturums framställning "ska vara såväl objektiv och saklig som lustfylld och inspirerande”, och beröra såväl naturvetenskapliga aspekter som ”upplevelsevärden” och människans förhållande till naturen och människo-påverkade landskap (det vill säga kulturlandskap). (Naturum i Sverige – nationella riktlinjer (2004), s. 5, 7-8). (Claes Caldenby ger en idéhistorisk bakgrund till naturum som gräns mellan kultur och natur i "Snedstrecksarkitektur", 2013).

Naturumen är kopplade till den statliga politiken för naturvård och folkhälsa. (Se Naturum i Sverige – nationella riktlinjer (2004), s. 3)

Se även Naturvårdsverkets Visa vägen till naturen (2005).

En lista över Sveriges naturum finns här.

trollskogen Ovan: En stuga vid Trollskogens nuvarande (2014) naturum på norra Öland. I en satsning på 20 miljoner kronor kommer det snart att ersättas.

Övriga källor: Claes Caldenby, "Snedstrecksarkitektur, s. 15-25, i Sveriges naturum. Red. Tomas Lauri. Arkitektur Förlag: Stockholm 2013; Mark Isitt, "Vägen ut i naturen", s. 7-13 i Sveriges naturum. Red. Tomas Lauri. Arkitektur Förlag: Stockholm 2013.