PVC-fönster

PVC-fönster är en typ av fönster där PVC utgör huvudmaterialet i ramen och karmen.
PVC är en plast som uppfanns i början av 1900-talet. Det är en blandning av klor och eten som man med hjälp av olika mjukgörare kan ge olika hårdhet och egenskaper. PVC används i sjukhusutrustning och i leksaker, men det är främst inom byggnadsindustrin som plasten har nått störst framgångar. Där används den som isolering till kablage, ventilations- och avloppsrör, samt fönsterkarmar, dörrar och staket.
De första PVC-fönstren började tillverkas 1954 av företaget Trocal i Tyskland, och av naturliga skäl blev de populära i områden av världen där tillgången till trä var begränsad. I Sverige har vi en lång tradition av att bygga med trä varför utvecklingen för PVC-fönster gick något långsammare här. Först i början av 1980-talet blev fönsterprofiler av PVC populära, och 1981 startades den första tillverkningen av PVC-fönster i Sverige av företaget Fönstergruppen i Varberg. Numera är PVC-fönster ett accepterat alternativ till träfönster, kanske delvis tack vare att materialet kräver mindre underhåll än traditionella fönster av trä, som behöver slipas och målas med jämna mellanrum.

Som alla plaster utvecklar PVC giftig rök när den brinner, och en vanlig uppfattning är att PVC-fönster är farligare vid en brand än fönster av trä. En undersökning genomförd 1987 vid Lunds Tekniska Högskola visade på flera saker:

• Maximal koncentration av saltsyra i brandgaserna uppstod efter cirka 8 minuter. Denna uppmättes till 14 ppm från PVC-fönstren och 21 ppm från inredningen, främst en golvmatta.
• Temperaturen i testbyggnaden var 800°C efter 2,5 minuter och nådde 1 200°C efter 7 minuter.
• PVC-fönstren självslocknade efter cirka 10 minuter. Träfönstren måste släckas med vatten efter 30 minuter.
• Det klor som är naturligt bundet i PVC-molekylen fungerade naturligt brandskyddande.
• Antändningstemperaturen för styva profiler av PVC är 390°C. Motsvarande för trä är 240°C.

En undersökning av PVC-fönster monterade mellan 1987 och 1993, genomförd 2007 av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut visade på god hållbarhet i PVC-fönster. 63 fönster testades och jämfördes med fönster i SPs testvägg med resultatet att 49 % av PVC-fönstren var utan anmärkning, att jämföra med 27 % av referensfönstren. Av anmärkningarna gällde majoriteten öppnings- och stängningsfunktionen. Inga försämrade egenskaper kring luft-, regntäthet eller slagtålighet kunde ses efter 15 års bruk.

2004 sammanställde EU-kommissionen sin rapport kring PVC. Den innehöll bland annat en livscykelanalys för PVC-fönster. Analysen visade att det förvisso gick åt mer energi för att producera PVC-fönster än träfönster, men att denna energi till stor del stannade kvar i konstruktionen. Man kom också fram till att utsläppen av skadliga ämnen från produktionen var noterbart låga, delvis som en konsekvens av att man inte behöver behandla PVC-profiler med ytskydd, lack eller färg. Slutsatsen var att PVC-profiler har en låg miljöpåverkan så länge de tas om hand och återvinns efter användning. Om de däremot bränns stiger miljöpåverkan drastiskt.1