Ramavtal

Såhär definieras ramavtal i LOU: ”Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod.” Tidsperioden är bestämd till max fyra år.

Ett ramavtal är alltså en slags generell överenskommelse som ligger till grund för framtida avtal (ett eller flera) och som anger "ramarna" och de villkor som skall ingå i dessa.

Ramavtalet reglerar vilka produkter och tjänster leverantören ska kunna leverera. Det talar också om vilka priser och villkor som ska gälla.

Avropsavtal är ett ramavtal mot vilket en sedan avropar, d.v.s. gör beställningar (tilldelar kontrakt) utan behov av ytterligare avtal.

Källor:

Konkurrensverket, 2014-03-13

Wikipedia, 2014-03-13


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Ramavtal"