Sociotop

En sociotop är ett avgränsat område med en viss social betydelse. Exempel på sociotoper kan vara allt från en fotbollsplan till ett torg. Alexander Ståhle har definierat sociotop som

”en plats för människors aktiviteter och upplevelser”. (s. 9 i Sociotophandboken).

I Mer park i tätare stad (2005) beskriver Ståhle processen bakom sociotopbegreppets uppkomst:

"Begreppet sociotop utvecklades tillsammans med landskapsarkitekt Anders Sandberg, framförallt som ett komplement till biotopbegreppet, för att förtydliga skillnaden mellan antropocentrism och biocentrism, mellan människans intressen och "naturens" intressen" (s. 74).

Ståhle fortsätter:

"En första definition var "en plats för mänskliga aktiviteter, d.v.s. en avgränsad miljö som i sitt sociokulturella sammanhang upplevs som livsvärld." Definitionen utvecklades i praktiken till 'en plats användning i en specifik kultur', där 'kulturen' [...]. Sociotopkartan försöker fånga specifika platsers bruksvärden för de människor de berör. I sociotopkartan skiljs direkta bruksvärden (sociala värden), indirekta bruksvärden (landskapsbild) och icke-bruksvärden (kulturhistoria) tydligt åt." (s. 75)

Ståhle definierar här sociotop som "'en plats bruksvärden i en specifik kultur'" där begreppet "syftar till att integrera brukarnas livsvärldsperspektiv i experternas (planerarnas) systemvärldspespektiv" (s. 79). Samtidigt understryker han begreppets vidd - "Det finns ingen absolut definition på begreppet sociotop eller sociotopkarta" (s. 75) - och anknyter till Ludwig Wittgensteins språkspelsbegrepp. Ståhle skriver:

"Sociotop är ett mycket ungt begrepp som nu flyter i sin betydelse, därför att det för närvarande fångas upp av många olika praktiker och teoretiker inom stadsplaneringen. Det har hittills nog bidragit till att integrera ett livsvärldsperspektiv i stads- och friyteplaneringen. Genom att begreppet associerar till plats och många människor, har det belyst det faktum att det endast är brukarna sälva som kan avgöra bruksvärde. Sociotopkartan är också en reaktion på det under 1990-talet rådande ekologiparadigmet inom stads- och friyteplanering." (s. 75).

En sociotop kan kartläggas med hjälp av en sociotopkarta. En sociotopkarta är en karta som visar hur till exempel en stad upplevs och används.

Några exempel på sociotopkartor är Spacescapes Uppsalabornas sociotopkarta (2009), Stockholms stads Sociotopkartor och Göteborgs kommuns Sociotopkartor.